# میرفندرسکی

گذری از زندگانی حکیم فرزانه ابوالقاسم میرفندرسکی

1. زندگی عادی1-1 نسبمیرزا ابوالقاسم فرزند میرزابیگ، فرزند امیر صدرالدین موسوی حسینی فندرسکی معروف به «میرفندرسکی»، از حکما وعرفای امامیه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 1072 بازدید