# شهر_خان_به_بین

فهرست و جمعیت آبادی های دارای سکنه بخش فندرسک

ردیف نام روستا خانوار جمعیت مرد زن 1 خان ببین 2071 11033 5524 5509 2 دلند 2058 7302 3631 3671 3 اسلام آبادشرکا 75 399 195 204 4 اسلام آباد علیا 54 245 130 115 5 توحیدآباد 33 182 98 84 6 شهیدچمران 20 95 44 51 7 بلوچ آباد مشو 276 1284 632 602 8 مشو 31 132 62 55 9 جعفرآبادنامتلو 264 990 499 491 10 حسین آباد سیستانی ها 144 681 318 333 11 امامیه 61 283 146 127 12 سازمان عباس آقا 7 37 17 20 13 سازمان غفاری 2 5 3 2 14 شیرآباد 285 1321 492 529 15 لاهیجی(کورنگی) 52 217 114 103 16 سازمان چنگیز 2 8 4 4 17 حاج درویش 3 10 4 6 18 کورنگی 8 35 18 17 19 میانکاله 66 549 172 167 20 سلمان فارسی 50 258 108 110 21 ذکریا 23 88 46 42 22 نی تپه 214 1010 507 503 23 تونیان(تشکیلات/احمدآباد) 46 259 135 124 24 بیانی(چقر) 35 160 77 83 25 کربلایی عباس 9 38 20 18 26 رجب بیانی(محمدآباد) 55 246 123 123 27 عباس(همت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 46 بازدید